T

Taaccüb : Şaşakalma

Taam : Yemek

Taat : Gönüllü olarak emirlere uyma. Sufiyye indinde taatin aslı üçtür. 1. Havf : bunun alameti haramı terktir. 2. Reca. Bunun alameti tatlara rağbet etmek. 3. Muhabbet, bunun alameti de şevk ve inabedir.

Tab : Tabiat, huy, yaradılış

Tahkik : Doğru olup olmadığını araştırma. Bir makamdır ki o makama eren kimsede şüphe bulunmaz. Onun tasarrufu Hak için hakta Hak iledir.

Takarrüb : Yaklaşma

Takrib : Yaklaştırma, tahmin

Taksir : Bir işi eksik yapma. Kusur etme

Takva : Ahirete zarar verecek şeylerden sakınmak ve nefsi o gibi şeylerden korumak. Cenab-ı Hakk’ın bütün emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmaktır

Tal’atyüz : surat, şehre. Güzellik

Tamu : Cehennem

Tapu : Hizmet

Tarikat : Mürşid-i kamilin irşadiyle nefsin ibadete verilmesi ve vahdet hakikatına vusul yolunu tutma, farz amelleri yaptıktan sonra nafile amellerle Allah’a yakınlık tahsil etme mesleği.

Tasarruf : Velinin eşya üzerindeki manevi tesiri, Keramet.

Tasavvuf : Tarikatlar ve tarikat mensuplarının ahvalinden bahseden ilim. İç alemden bahseden ilim

Tasfiye-yi batın : İçini temizleme

Taşra : dışarı

Tayy-i mekan :
Mekanı atlarcasına geçme

Tazarru : Kendini alçaltarak yalvarma

Ta’zim : Saygı gösterme, ikram etme

Teberrüken : Uğur sayarak

Tecelli : İlahi feyzin mü’minlerin kalbinde zuhur etmesi, envar- guyubdan kalbe münkeşif olan hal.

Tecelliyat-ı ef’al : Allah’ın fiillerinin kulun münkeşif olması

Tecelliyat-ı esma : Allah’ın isimlerinin kulun kalbine münkeşif olması

Tecrid : Herşeyden el ayak çekip Allah’a yönelme.

Tevafüt : iki şey arasındaki fark

Teferrrüc : Açılma, ferahlanma gezinti.

Teheccüd : gece namazı

Tehlil : Lailahe illallah kavl- şerifini zikretmek

Tehzib : Nefsi ayıplardan paklamak ve olgun hale getirmek. Tasavvuf ıslahatında ilmi ve ameli, riya gibi şeylerden temizlemek demektir.

Tekamül : Kemal bulma, olgunlaşma

Tekebbür : Kemal bulma, olgunlaşma

Tekebbür : Kibir gösterme, büyüklük satma

Tenk : denk

Tennur : fırın, tandır.

Terhis : Ruhsat verme , izin verme

Tersa : Hıristiyan

Teşviş : Karıştırma, karmakarışık etme.

Teşyi : Uğurlama, şevvalin birinden altısına kadar oruç tutma.

Teveccüh : Allah’dan gayrı her şeyden yüzçevirerek, sadece ona yönelmek

Tevekkül : İşi Allah’a bırakıp kadere razı olma.

Tevfik : Mürşide lazım olan mertebelerin en sonuncusu olan Tevfik şu manalara gelmektedir. 1.  Kulun işlerinin Hakk’ın rızasına muvafik kılınması. 2. Birşeyin diğer bir şeye muvafık kılınması 3.Maksadın tahakkuku için sebeplerin hazırlanması  4. Sebeplerin müsebbiblerle denkleşmesi. 5. Kulun tedbirinin Hakk’ın  takdirine muvafık kılınması 6. Kulun itaatına kudretin yaratılması 7. Kula taat yaratılmak 8. Masiyet kapısının kapatılması 9. Hayır kapısının açılması  10. Kula, bir şeyin kemaliyle gösterilmesi   11. Bir şeye ikdama kulun istidadı. 12. Kulu taate davet  13. İşlerde kolaylık.

Tevfiz : Bir şeyi Cenab-ı Hakk’a havale etmek, itiraz etmemek ve halkın ayıplarını görmemek Tevfizin alameti üçtür : 1. Tedbirleri takdire havale ile sükunet bulmak. 2.İrad-i cüz’iyeyi irade-iilahiyyeye havale ile muattal gibi kalmak 3.Daima kazaya muntazır ve razı olmak

Tevhid : Allah’ı tasavvur ve tahayyül olunan her şeyden ayrı olarak birlemektir.

Tevkil : Vekil etme, edilme

Tesvik : Birşeyin, bir hadisenın doğruluğunu vesika ile ispat etme

Tevzi : dağıtma

Tezekkür : Hatıra getirme. Bir meseleti konuşma

Tezkiye : Temiz etme. Soruşturarak birinin iyi halli olduğunu meydana çıkarma

Tezkiye-i kalb : kalbi temizleme

Tiğ : Kılıç

Tir ü keman : Ok ile yay.

Tüfeylan : dalkavuk

Tufulet : Çocukluk, küçüklük

Tul-i emel : Hırs, tamah, tükenmez arzu

bilgi@tezkiretulevliya.net