F

Fahr : Şeref, fazilet, tasavvufta fakirlikle öğünmek

Fahş : Ahlaka aykırılık, çirkinlik, kötülük

Fakr : Tasavvuf ıstılahı olarak manevi  yokluğu ifade eder. Mevhum ve nazari varlığı fani kılan kimse fakre ermiş olur. Kulun kendi nefsinden ve kendisine nisbet edilen şeylerden teberi etmesi. Müsebibi göstererk bütün sebeplerden kurtulma.

Fariğ : Vazgeçmiş çekilmiş. Rahat, asude. Boş, boş kalmış, işini bitirmiş işsiz.

Fariza : Farz . Allah’ın emri. Lazım, vacip, gerek. Borç, fazife.

Faş eylemek :  Meydana çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak.

Faik : Manevi olarak üstün olan.

Fehm eylemek : Anlamak, kavramak.

Felah : kurtuluş, selamet, onma, mutluluk.

Fena : Kulun Hayvani ve nefsani arzularından uzaklaşmklerini yok etmesi.

Fası ve sufli ist eraset : anlayışlılık, çabuk seziş.

Ferişte : Melek, iyi ve yumuşak huylu.Günahsız, masum.

Fetret : Nefsani hislerin kuvvetlenmesiyle sulukun başlangıcındaki istek halinin gevşemesi.

Fevt : Bir daha ele geçmemek üzere kaybetme, elden çıkarma, kaçırma.

Feyz : Kelime olarak suyun taşıp akması, bir şeyin çoğalması manasına gelir. Istılah olarak alemlerin, Allah’dan yavaş yavaş fakat devamlı bir tarzda taşması ile başka bir varlığı meydana getirme hususiyetine sahip olarak tekamülünü ve ilahi nazar altında devamını ifade eder.

Fısk : Hak yoldan çıkma, Allah’a karşı isyan etme. Sefahate dalma. Hainlik, dinsizlik, ahlaksızlık.

Filhakika : Hakikatten, gerçekten

Filhal : Bu anda, hemen şimdi.

Fikret : Fikir, düşünce, idrak. Hatır. Zihin, akıl. Rey, oy, zan, inanma, Zihintasavvuru, kuruntu. Murat, maksat, niyet.

Firavuş : Kadın.

Futa : Peştamal. Eskiden kullanılan bir çeşit kumaş.

Fütühat : Zaferler, fethedilen, zaptedilen memleketler.

Fütüvvet : Kelime olarak kerem, seha, cömertlik, gençlik, yiğitlik, kahramanlık ve cesaret manalarını ifade eder. Istılah olarak, kulun Hakkın rızası için kendi vücudunu halkın menfaat ve istirahatına hesreylemisidir. Bunun için fütüvvet, saliklerin makamından bir makam, fakr ü fenadan bir cüz ve velayetten bir kısımdır denilmiştir

bilgi@tezkiretulevliya.net