Hazreti Şeyh Hasan (Kuddise sırruhu)

Ol kutb-ı meknet, an-ı rükni süne, iman-ı ehl-i sebk, Abdullah Hasan Rahmetullahi aleyh zahidlikte gayet ileri ve abid idi. Helal yemekte meşhur idi. Aslı Kufeden olup Sevr mezhebinden idi.

Feth-i Musuli eyder:
"Ben anınla çok sehbet eyledim. Anın riyazet ve halaveti gibi hiç kimsede görmedim.
Derdi ki: Hak Teala Ademin gönlünü zikr ve fikr makamı yarattı. Kim nefisle sohbet eder, makamı şehvet makamı olur. Ol şehveti havf, şevk ve tevbe eritir. Kim dirliğini dilerse evvela nefsini öldürsün.

Eyder:
Akil ol kişidir ki anın gussası ahret ola, ümidi rahmet ola, işi itaat ola.
Faideli havf oldur ki seni günahtan koruya, faideli ümid oldur ki, seni muradına erdire.
Günah ademin gönlünü öldürür. İbadet diriltir. Günahtan emin olmayınca taatın halaveti olmaz.
Reca üç türlüdür: Birisi oldur ki, iyilik ede ve ümid tuta ki Hak Teala katında kabul ola. Birisi de oldur ki Hak Teala anı didarından mahrum eylemeye.

İhlas amelden yekrektir. Her kimin sıdkı ola, Hak Teala ana gayb aleminden kapı aça, ve muradına erişe.

bilgi@tezkiretulevliya.net