Hazreti Şeyh Ebu Ali Cürcani (Kuddise Sırruhu)

Hz Şeyh Ebu Cürcani Kuddise sırruhu meşayıh ulularından ve tarikat cömertlerindendi. Çok kitap yazdı. Ve o Muhammed Tirmizi'nin müridi idi.

Ebu Ali'nin sözleri:
Üç nesne tevhidin libasıdır. Havf, reca, muhabbet, havf artıklığı, Hakka hazırlar ve layık kılar. Reca artıklığı, ümidlerine götürür. Muhabbet artıklığı Hak'ka ulaştırır.

Saadet ehli oldur ki farizayı fevt eylemeye, sünneti terk eylemeye, bid'atten ırak ola. Bedbahtlik nişanı oldur ki geçmiş günahlarını halk içinde izhar ve ona ikrar eyleye.

Veli oldur ki onun canı fani ola. Böyle olunca Hak Teala onun işine mütevelli olur ve ona velayet bağışlar, onun kendi nefsiyle hiç diriliği olmaz. Hak'dan gayrı ile karar tutmaz.

Rıza ububiyet sarayıdır,
Sabır onun kapısıdır.

bilgi@tezkiretulevliya.net