Hazreti Şeyh Abdullah Muhammed Fadl (Kuddise Sırruhu)

Hz Şeyh Ebu Abdullah Muhammed Fadl kaddesallahu sırrahul aziz, horasan meşayıhının ulularından idi. Şeyh Ahmed-i Hadravi müridlerinden idi. Tirmizi Hz. lerini de görmüştü.

Birgün Hazreti Ebu Osman Hayri ona mektup yazdı. "Şekavet alameti nedir?" Dedi. Fadl cevap verdi:
"Şekavet nişanı odur ki kişi, okuya, amelden mahrum ola, amel kıla, ihlası olmaya, Salihler sohbetine varmaya, onlardan ayrı ola cins olmayan bir kavim ile sohbet eyleye". Dedi.

Şeyh Abdullah Fadl'ın sözleri:
Hatır-ı kesayişle  dünyaya bakandan sen hayr umma ki ol tarikat mürtedlerindendir.
Müslümanlık dört nesne ile kişiden ırak olur: Evvela bilir, amel eylemez, ikinci amel eyler ama bilmez, üçüncü : bilmez sorup öğrenmez, dördüncü ademileri öğrenmekten alıkor.

Muhabbet isardır. Anın dört manası vardır. Evvel zikr-i daimde olup onunla şad olmak. İkinci Hak'la üns tutmak. Üçüncü dünya işlerinden küllü kesilmek. Dördüncü Hak'tan kesicilerden kesilmek.

bilgi@tezkiretulevliya.net