Hazreti Mehmed bin Eslem it Tusi(Kuddise sırruhu)

Hz.Şeyh Mehmed Eslem it Tüsi kaddesallahu sırrahul aziz, yegane-i cihan, ve muktedai ruzigar idi. Ona Allah Resulünün dili derlerdi. Horasan içinde ittifak eylediler ki ondan yüksek kimse sünnete mutabaat eylemiş çıkmadı. Mehmed, birgün bir vaaz eyledi. Sohbeti müessir, nefesi gayet mübarek idi. O vaazında 50 kişi tevbe edip yola geldi.
Bir vakit tuttular, zindana koydular:
- Kur'an mahluktur diye söyle, yoksa seni zindanda çürütürüz dediler. Bir yıl zindanda kaldı. Her cuma günü gusül abdesti alır, zindan kapısına gelir, mescide çıkmak için izin ister, zindancı destur vermez geri döner, yüzünü dergaha tutardı.
- Eğer beni kılıçla parça parça ederlerse de Kur'an mahluktur demem derdi. Sonra zindandan salıverdiler.
Bir gün bir yahudi geldi.
- Sende hakkım var dedi. Mehmed de: - Şu hasırın altında altın vardır, geç al dedi. O gün kendisi kalem yontmuş, kalem kırıntılarını da hasır altına koymuş idi. Yahudi hasırı kaldırdı, gördü ki kalem ufağı altın olmuş. Taaccüb eyledi. Ve dedi ki:
- İçinde bunun gibi kişi olan din batıl olamaz, şahadet getirdi, Mehmed'in elinde müslüman oldu. Ve bütün kabilesi de müslüman oldu.
Dediler ki:
- Biz Tevrat içinde şöyle okuduk: "hangi din haktır, o dinde kişiler ola, kalem yontalar, kalemlerinden düşen altın ola" İşte bu din hak dindir.
Mehmed bin Eslem Hz.leri Nişabur şehrinde vefat eyledi. Rahmetullahi Aleyh.

bilgi@tezkiretulevliya.net