Hazreti Şeyh Bişri Hafi (Kaddesallahü sırrahul aziz)

Bu zatışerifede azim bir riyazet mücahedesi vardı. Merv şehrinde doğmuş, Bağdad vilayetinde vefat etmiştir. Tevbei nasuh eylemesine sebeb şudur: Yerde bulduğu, bir kağıt parçası üzerinde (Bismillahirrahmanirrahman) yazısını öpüp başına koydu. Miskü anber kokuları sürüp sakladı. O gece rüyasında "Ya Bişr! Sen benim adımı güzel kokularla ağırladın.Benim ululuğum ve izzetim hakkı için bende senin adını iki cihanda hoş kılacağım" kelamlarını işitip uyandı. Ağladı.
İstiğfar edip nasuh tevbesi eyledi. Hak taala aşkından öyle hayran oldu ki ayağına ayakkabı giymezdi. Onun için hafi derlerdi (Hafi : yalın ayak yürüyene derler). Niçin ayakkabı giymediğini sordular. Hak taala "yer  benim döşeğimdir", buyurduğu için dedi.
Hatırlayınız: Peygamberizişan birisinin cenazesiyle giderken ayakları  parmağı ucuyle durmuşlardır. Bu hali sahabei kirama şöylece buyurdular:
"O kadar çok melaike vardı ki üzerlerine basmayayım" diye.

İmamı Ahmet bin Hanbeli, Bişri'yi çok sever, yanına sık sık gelir, dedi ki: (Ahberini Anillah) Şakirdler bir divaneye bu kadar ziyaretleri sebebini sual ettiler.
"Ben ilmi ondan çok bilirim, fakat o Allah'ı benden çok bilir" buyurmuştur.

Bilali Havvas bir yolculukta arkadaş olduğu zatın Hızır olduğuna kanaat getirmiş, Allah rızası için hüvviyetinizi doğru söyleyin demiş,
"Hızır'ım" cevabından sonra:
"İmamı Şafii hakkında ne dersin? "
"Kutuplardandır "
"İmamı Ahmed Bin Hanbel? "
"Sıddıklardandır. "
"Bişri hakkında ne dersin? "
"Onunla Allah arasına giremem," demiş.

Kırk yıl arzuladğı biryanı nefsine vermedi. Beyler buyruğuyla kazılmıştır diye arkdan su içmedi çok soğuk bir günde çıplak, üşüyen birisine arkasındaki kebesini verdi. Kendi üşümeğe başladı.Fakire:
"Kebe almağa param yoktu; onun için benimkini verdim", dedi.
Sordular:
"Bu rütbeye nasıl eriştin? "
"Müddeti ömrümde Cenabı Hak'dan başkasına halimi söylemedim" dedi.

Bişr Hz.leri fakirin üç kısım olduğunu buyurur: Birincisi, Kimseden nesne istemez, verirlerse de almaz.
Bu kavim ruhanilerdendir. Hak'dan başkasına muhtaç olmaz. Gönüllerinden ne geçerse Cenabı Hak ihsan ede. İkincisi halktan bir şey istemezler, verirlerse alılar. Bunlar: gönül ehlidir.(evasıt-derler) Üçüncü sabr ederler , nefislerine arzu vermezler.

Hacca niyet eden sofiler Bişr'le yoldaş olmak isterler. Bişr Hz.leri:
"Üç şartla, der, bir erzak götürmeyeceğiz, iki, kimseden bir şey istemeyceğiz, üç, verirlerse almayacağız".Onlar dediler ki:
"Hiçbir şey götürmeyelim ve kimseden de istemeyelim amma nesnefütuh olursa reddedmeyiz" dediler. Bişr:
"Mütevekkil değilsiniz, hacılara dayanıp gidersiniz sizinle yoldaş olamam" dedi.

Dörtbin akçası olan bir zat, Bişr Hz.lerine müracaat ederek, Haccı şerife niyet ettiğini beyan eyledi. O:
"Dervişlere tasadduk et" dedi. Müracaat eden zat:
"Haccı tercih ediyorum" deyince:
"O para helal değildir faidesiz olur" dedi.

Hz. Risaletpenah efendimiz bir gece rüyasında buyurdular:
"Ya Bişr! Hak Teaala Hz.leri akranın arasında seni niçin yüksek tuttuğunu bilir misin?"
"Bilmem" dedi.Resuli Ekrem Efendimiz buyudular ki:
"Sünnetlerime uydun, karındaşlarına nasihat verdin, Ehli Beytimi sevdin onun için."

Bişr'in sözü: "Ölümden korkanın gönlünde şek vardır. Mü'min olan ölümden korkmaz. Çünkü ölüm Hak Teala'ya ulaştırıcı olup mü'minin ondan kaçmaması lazımdır".

Bişr Hz.leri Bağdad Şehrinde bulunduğu zaman (Bişr yalınayak yürdüğü için) hayvanat sokakta terslemez idi. Bir gün bir zatın hayvanı sokakta tersledi. Sahibi feryad ederek ve ağlayarak: "Bişr öldü"dedi "Nerden anladın dediler".
"Hayvanım sokağa tersledi, onun için" dedi. Tahkik ettiler. O saat içinde Bişr dünyadan gitmiş.(Kaddesallahu ruhahu).

Bişr Hz.leri teslimi ruh ederken fakir bir yoksul geldi. O halde iken gömleğini çıkarıp ona verdi. Aba içinde can verdi.

bilgi@tezkiretulevliya.net